تبلیغات
ایران من! - قواعد درس 6
چهارشنبه 10 آذر 1389

قواعد درس 6

   نوشته شده توسط: صفرعلی رضائی    

قواعد درس 6

اعراب فعل مضارع: فعل مضارع یک کلمه معرب است.

معرب : یعنی کلمه ای که حرکت آخرش تغییر می کند یعنی حرکت آخر فعل مضارع تغییر می کند بجز دو صیغه جمع مؤنث

 

اعراب فعل مضارع:

 

1) مضارع مرفوع: فعل مضارع در حالت عادی مرفوع است . مثال: یذهبُ – یکتبان – تعلمین.

علامت رفع فعل مضارع  

  1) اصلی : ضمه     ُ  ، یذهبُ ، یعلمُ ، أرجعُ

  2) فرعی : ثبوت نون آخر اعراب . یرجعونَ ، تنصرونَ

 

هم یذهبونَ و یتحاورونَ     -                              آرجعُ عن کفری

مضارع و مرفوع به ثبوت نون                             مضارع مرفع _ ضمه

 

2) مضارع منصوب: هرگاه یکی از ادات ناصبه قبل از فعل مضارع بیاید آن فعل مضارع منصوب می شود.

 

حروف ناصبه : أن _ لَن _ حتی _ إذن _ کَی _لِ _ لِکَی .

 

 علامت نصب فعل مضارع

   1) اصلی :    َ 

    2) فرعی : حذف نون  اعراب .

 

نکته: لن منفی می کند وسایرادات ناصبه به معنی برای اینکه – تا اینکه – تا - که

یذهبُ = میرود      ،    أن یذهبَ = که برود     ،     سیذهبُ = خواهد رفت     ،      لن یذهبُ = نخواهد رفت

 

لن فعل مضارع را به صورت مستقبل منفی در می آورد.

  

 

كاركاه ترجمه را بخوان

                                  الثقه بالنفس

                                            اعتماد به نفس 

حین خرجت العصفوره من عشها لتطلب الرزق لصغارها

هنگامی كه گنجشك از اشیانه اش  خارج می شود وبرای فرزندانش روزی طلب می كند

می شود(شد)         و(تا)               طلب می كند   (طلب كند)

قالت لهم اعزانی راقبو  حركات صاحب المزرعه حتی تحبرونی عنها حین ارجع

به انها گفت :عزیزانم مراقب حركات صاحب مزرعه باشید تا موقعی كه بر می گردم به من خبر  دهید

به من  (ازاوبه من )

لما رجعت الام قال الصغار صاحب المزرعه طلب من جیرانه لجمع المحاصیل

موقعی كه مادر برگشت بچه ها گفتند صاحب مزرعه  همسایگان ما را برای جمع كردن محصولات فرا خوانده است

 همسایگان ما   ( همسایگانش )

فلاشك انهم سیهد مون عشنا      قالت لا تضطربوا

پس بدون شك انها اشیانه ما را ویران می كنند     مادر گفت مضطرب نشوید

ویران میكنند   (خواهند كرد )

فی الیوم التالی اخبرها الصغار ان صاحب المزرعه قد طلب من اقربائه لیساعدوه فی جمع المحاصیل

در روز بعد بچه ها به او خبر دادند كه صاحب مزرعه از  خویشان خود برای جمع كردن محصول كمك خواسته است

 برای جمع كردن محصول كمك خواسته است   ( تا  درجمع كر دن محصولات به اوكمك كنند)

فقالت لا یهددنا خطر    مادر گفت خطری شمارا تهدید نمی كند

شمارا  (ما را )

بعد بضعه ایام قال لها الصغار سیبدا صاحب المزرعه الحصاد بنفسه غدا

بعد از چند روز بچه ها به او گفتند فردا صاحب مزرعه خود درو كردن را شروع خواهد كرد

فقالت الام الان علینا ان نرحل       مادر گفت:اكنون بر ماست كوچ كنیم

الانسان حین یعتمد علی غیره لن یعمل عملا هاما    انسان موقعی كه بر دیگری تكیه میكند عمل مهمی را انجام نمیدهد

انجام نمیدهد  ( نخواهد داد)

ولكن حین یعتمد علی نفسه یجب ان نخاف منه

اما موقعی كه بر خود تكیه میكند واجب است ازاو بترسیم