تبلیغات
ایران من! - ترحمه درس یکم
دوشنبه 10 آبان 1389

ترحمه درس یکم

   نوشته شده توسط: صفرعلی رضائی    

کلمات

اِبتعَدَ:دور شد  الاِجتناب:دوری کردن أخرَجَ:بیرون کرد اِستَوی:برابر شد

أقبَلَ علی:به...روی آوردالأقوَمُ:پایدارتر  أَلهَمَ:الهام کرد   أیُّ:کدام   البَشاشَة:گشاده رویی

جَنَّبَ:دورکرد  الخزائِن:گنجینه حَلَّ العُقدَة:گره را گشود   دُعاءً:خواند/صدازد 

السخاء:بخشش  صَلّی:درود و سلام فرستاد الطاعة:بندگی/تسلیم   عَسَّر:دشوار کرد

فَرَّحَ:شادمان کرد الکرام:جوانمرد/بخشنده فقِهَ ، فَقِهاً:فهمید/درک کرد ناجَی:رازونیازکرد

 نَشَرَُنشراً:بازکرد/گشود   نَهَجََ ، نَهجاً:نشان دادالوهم:خیال/تصوّر/توهّم 

 هَدَی هُدیً: هدایت وراهنمایی کرد  یَسَّرَ: آسان گردانید

 

اَلدَّرسُ الأَوّلُ

درس اوّل

رَبَّ اشرَح لی صَدری

خدایا برای من سینه ام را بگشای

و یَسِّرلی أمری

وبرای من کارم را آسان کن

وَاحلُل عُقدَةً مِن لِسانی یَفقَهوا قَولی

وگره از زبان من بگشای تا زبان مرا بفهمند

اَللّهُمّ أخرِجنی مِن ظُلُماتِ الوهمِ

خدایا مرا ازتاریکی خیال خارج کن

وأکرِمنی بِنورِ الفَهمِ.

ومرا با نور فهم و دانش گرامی بدار.

اَللّهُمّ افتَح عَلَینا أبوابَ رَحمَتِکَ.

خدایا برای ما درهای رحمتت را بازکن.

وَانشُر علینا خَزائِنَ عُلومِکَ.

و برای ما گنجینه های دانشت را باز کن.

ربِّ...

پروردگارا...

رَبِّ یَسِّر ولا تُعَسِّر.

خدایا آسان بگیر و سخت مگردان.

اَللّهُمَّ فَرِّح قلبی.

خدایا دل مرا شاد کن.

اَللّهُمَّ انهَج لی إلی مَحَبَّتِکَ سبیلاً سَهلَةً .

خدایا برای من به سوی محبّت راهی آسان نشان بده.

إلَهی لا تَجعَل لِلشَّیطانِ عَلی عقلی سبیلاً.

خدایا برای شیطان به سوی عقل من راهی قرار مده.

ولا لِلباطِلِ عَلی عَملی دَلیلاً.

و همچنین برای باطل و بیهودگی بر کار من راهنمایی قرارمده.

اَللّهُمَّ أَلهِمنا طاعَتَکَ و جَنِّبنا مَعصِیَتَکَ.

خدایا اطاعت وفرمان برداری خودت به ما الهام کن و ما را از گناه نسبت به خودت دور بدار

بِرَحمتک یا أرحَمَ الرّاحِمین .

به لطف رحمتت ای مهربان ترینِ مهربانان

تمارین درس اول

اَلتَّمرینٌ الأَوَلٌ

اِقرأ العباراتِ التّالیةَ و عَیِّن أنواعَ المعارفِ ثمَّ تَرجِم العباراتِ إلی الفاسِیَّةِ:

انواع معرفه را مشخص سپس آن ها را ترجمه کنید: 

   

1.{إنَّ هَذا القرآنَ یَهدی لِلَّتی هی أقوَمُ}

 

 معرفه =م هذا=م اشاره*   القرآنَ=م علم*        *لِلَّتی=م موصول*       هی=م ضمیر

 

 هل یَستوی الَّذینَ یَعلَمونَ و الّذین لایَعلمونَ}}.2 

الَّذینَ  موصول*       و = ضمیر      الَّذینَ موصول*        و = ضمیر

 

3.بَشاشَةُ الوَجهِ خیرٌ مِن سَخاءِ الکَفِّ. 

بَشاشَةُ=م به اضافه*  الوَجهِ=م به ال          سَخاءِ=م به اضافه*   الکَفِّ=م به ال

 

4.اَلعاقلُ مَن اِبتَعَدَ عَن الباطلِ.

اَلعاقلُ=م به اضافه*   مَن=م موصول*   الباطلِ=م به ال

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

اَلتَّمرینٌ الثّانی       فقط جواب

با استفاده از((معارف))چگونه میتوان به ((سعادت))رسید؟

القرآن-»الرّسول الأکرام-»الثِّقلَینِ-»هُما-»کتاب الله-»أهل البیت-»هُم-»المُطهَّرون-»العمل الصّالح-»أهل التّقوی-» هذا-»رضوانه-»الجَنَّة-»السَّعادة.

#############################

اَلتَّمرینٌ الثّالِث

عَیَّن الجملة الّتی کُلُّ أسمائِها معرفةٌ:

جمله ای که همه ی  اسم هایش معرفه است مشخص کنید.

1.اَلعُذرُ عندَ کِرامِ النّاسِ مَقبولٌ.

2.اَلِّلسانُ جِرمُه صَغیرٌ وجُرمُه کبیرٌ. 

اَنَّبیّ(ص):«أنا مَدینةٌ  العلمِ و عَلیٌّ بابُها».».3

أنا =م ضمیر*  مَدینةٌ =م به اضافه*    العلمِ =م به اضافه*    عَلیٌّ=م علم*  بابُها=م به اضافه م ضمیر

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اَلتَّمرینٌ الرّابِع

لِلإعرابِ والتَّحلیلِ الصَّرفیّ:با استفاده از قواعدی که خوانده ایدکامل کنید

{و نُنَزِّلُ مِن القرآنِ ماهو شِفاءٌ و رَحمَةٌ لِلمؤمنینَ}

التّحلیل الصَّرفیّ:

نُنَزِّلُ:فعل مضارع،لِلمتکلّم مع الغیر،مزیدٌثلاثیٌّ من باب تفصیل،متعدًّ،مُعرَب

من:حرف،عامل جر،مبنیٌّ علی سکون

القرآن:اسم،مفردمذکّر،جامد،معرّف به ال ،معرب

ما:اسم،موصول عام،معرفة،مبنیٌّ علی،سکون 

هو:ضمیر،اسم منفصل،مرفوع،للغایب معرفة،مبنیٌّ علی، فتح

شفاء:اسم،مفرد،مذکر، جامد،نکره معرب

و:حرف،غیر عامل،مبنی بر فتح

رحمة:اسم،مفرد،مؤنث جامد،نکره معرب

لِ: حرف جر مبنی بر کسره

المؤمنینَ:اسم،جمعٌ سالمٌ لِلمذکّر،مشتق (اسم فاعل)معرفه به ال

الإعراب

فعل وفاعلهُ نحن و مستقر،والجملة،فعلیه

مجرور،بحرفٍ جارّ،مِن القرآن جار و مجرور

مفعولٌ به و منصوب محلاً

مبتدأ و محلاً مرفوع

خبر ومرفوع

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اَلتَّمرینٌ الخامِس

اِقرأ النَّصَّ التّالیَ و تَرجمهُ إلی الفارسیَّةِ بعباراتٍ مألوفةٍ:   متن زیر را بخوانید و به فارسی ترجمه کنید:

اَللّهُمَّ صَلِّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ وَ اسمَع دُعائی إذا دَعَوتُکَ وَاسمَع نِدائی إذا نادَیتُکَ وأَقبِل عَلَیَّ إذا ناجَیتُکَ...إلهی قد سَتَرتَ عَلَیَّ ذُنوباً فی الدُّنیا وأنا أحوَجُ إلَی سَترِها... فی الأُخرَی!

خداوندا به محمّد وخاندان محمّد درود بفرست دعایم را بشنو هنگامی که تو را فرا می خوانم  صدایم را بشنو هنگامی که تو را صدا می زنم وبه من رو کن هنگامی که با تو راز و نیاز می کنم

خداوندا گناهانی را بر من پوشاندی در دنیا در حالی که من به

پوشاندنش در آخرت نیازمند تو ام.