تبلیغات
ایران من! - اعراب فعل مضارع (درس 6 عربی 2 )
دوشنبه 3 آبان 1389

اعراب فعل مضارع (درس 6 عربی 2 )

   نوشته شده توسط: صفرعلی رضائی    

همانگونه که در سالهای قبل خوانده ایم فعل مضارع معرب است ( بجز دو صیغه جمع مؤنّث )

 

چنانچه مایلید فعل مضارع را بهتر بشناسید حتما ادامه مطلب را بخوانید

 

 

معرب : یعنی کلماتی که حرکت حرف آخر آنها با توجّه به نیاز جمله و نقش آنها در جمله ، تغییر می کند

 

 

بنابر این نتیجه می گیریم که حرکت حرف آخر فعل مضارع نیز تغییر می کند

 

و فعل مضارع با توجه به اعراب آن به 3 دسته تقسیم می شود

 

1 - فعل مضارع مرفوع

2 - فعل مضارع منصوب

3 - فعل مضارع مجزوم

مضارع مرفوع

فعل مضارع در حالت عادّی مرفوع است

 

علامت اعراب رفع درفعل مضارع

1 - ـُــ  ( ضمّه )  اصلی     یعلَمُ     تکتُبُ     أعمَلُ    نفهَمُ

2 - ثبوت نون اعراب : فرعی    یفتحانِ   تنصرونَ   تضربینَ

 

مضارع منصوب

هرگاه یکی از اد.ات ناصبه فعل مضارع ( أن - لَن - حتّی - إذَن - کَی  - لِ - لِکَی ) قبل از فعل مضارع بیایند فعل مضارع منصوب می شود

 

علامت اعراب نصب در فعل مضارع

 

1 - ـــُــ  ( فتحه )  اصلی     أن یعلَمَ    لَن تکتُبَ     حتّی أعمَل    لِنفهَمَ

2 - حذف نون اعراب : فرعی   إذَن یفتحا      کَی تنصروا       لِکَی تضربی

فعل مضارع

 

فعل مضارع:فعلی است که برانجام کاریا روی دادن حالتی درزمان حال وآینده دلالت کند.  

 

طریقه ساختن فعل مضارع ( حرف مضارعه + بن یا ریشه فعل+ضمیر+ علامت )

 

                                            یـــَ     +  عــــلـــــــم   + -----  + --ُ- => یَـعـلَـمُ

                                             تَـــ    +  عــــلــــــــم  +     ا   +  نِ => تَعـلَمانِ

                                             یـــَ    +  عـــلــــــــم   +    نَ  +--- => یَـعـلَمـنَ

                                              أ     +   عـــلــــــــم  + -----  +--ُ- => أعــلَـمُ

                                             نــَ    +   عــــلـــــــم + -----  +--ُ- => نَـعــلَــمُ

 

حرف مضارعه:حرفی است که بوسیله آن فعل را به مضارع تبدیل می کنیم.

حروف مضارعه عبارتند از : أتــَیــنَ (أ ، تــ ، یــ ، ن)

 

فعل مضارع نیزچهارده صیغه دارد.

 

     للغائب     (یَعلَمُ)                                للغائبة     (تَعلَمُ)

     للغائبَینِ    (یَعلمانِ)                             للغائبَتَینِ   (تَََََعلمانِ)

     للغائبینَ    (یَعلَمونَ)                            للغائبات    (یَعلمنَ)

 

    للمخاطب   (تَعلَمُ)                               للمخاطبة    (تَعلَمینَ)

    للمخاطبَینِ  (تَعلَمانِ)                            للمخاطبَتَینِ  (تَعلَمانِ)

    للمخاطبینَ  (تَعلَمونَ)                           للمخاطباتٍ   (تَعلَمنَ)

 

                           للمتکلم الوحدة    (أعلَمُ)

                           للمتکلم مع الغیر  (نَعلَمُ)

 

فعل مضارع منفی

 

همانگونه که فعل ماضی منفی میشود،فعل مضارع نیز منفی میشود.

     

                    طریقه ساختن فعل مضارع منفی: لا+فعل مضارع => مضارع منفی

                                                           لا+  تــَعــلــــَمُ   => لا تــَعــلــَمُ

                                                           لا+  تـَعــلـَمـونَ => لا تـَعــلــَمـونَ

                                                           لا+  تـَعــلـَمـیـنَ => لا تـَعــلــَمـیـنَ

                                                           لا+    أعـــلـــَمُ  => لا عــــلـــــَمُ

فعل مضارع مستقبل

 

فعل مضارع گاهی اوقات بصورت فعل مستقبل(فعلی که برآینده دلالت کند) نیزمی آید.

                                                      

                   طریقه ساختن فعل مـسـتـقـبـل: سَ(سَوفَ)+ فعل مضارع => فعل مستقبل

                                                         ســــَ    +  یــَذهـــَبُ    => ســَیــَذهــَبُ

                                                         سَــوفَ +  یــَذهـــَبُ    => سَوفَ یَذهَبُ

فعل نهی از مضارع مخاطب

 

فعل نهی:فعلی است که بوسیله آن کسی یا چیزی راازانجام کاری یاروی دادن حالتی بازمیداریم ومنع میکنیم (این فعل نیزازگروه فعل مضارع است وفقط ازشش صیغه مخاطبِ فعل مضارع ساخته میشود.

              طریقه ساخت فعل نهی از مضارع مخاطب :

درساختن فعل نهی ازمخاطب سه نکته را باید رعایت کنیم:

ifنوشتن فعل بصورت مضارع مخاطب. (تَذهَبُ ،  تَذهَبینَ ،  تَذهَبنَ )

 افزودن لای نهی به اول آن. ( لا تَذهَبُ ، لا تَذهَبینَ ،  لا تَذهَبنَ )

مجزوم کردن فعل. ( لا تَذهَب ، لا تَذهَبی ،  لا تَذهَبنَ )

 (مجزوم کردن یعنی ساکن کردن آخرفعل یاحذف علامت«ن»ازآخرفعل).

                                                                                                    

فعل نهی شش صیغه دارد:

 

                              للمخاطب   (لا تَذهَب)                   للمخاطَبَة     (لا تَذهَبی)

                              للمخاطَبَینِ  (لا تَذهَبا )                   للمخاطَبَتَینِ  (لا تَذهَبا )

                              للمخاطَبینَ  (لا تَذهَبوا)                   للمخاطَباتِ  (لا تَذهَبنَ)