تبلیغات
ایران من! - اسم (معرفه و نکره) درس اول عربی 2
شنبه 4 دی 1389

اسم (معرفه و نکره) درس اول عربی 2

   نوشته شده توسط: صفرعلی رضائی    

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 درمورد اسمها تا کنون مطالبی را خوانده ایم

 

از جمله:

 

1 - مفرد ، مثنّی ، جمع

 

2 - مذکر ، مؤنّث

 

3 - جامد ، مشتق

 

4 - معرب ، مبنی

 

 

چنانچه مطالب فوق را فراموش کرده اید می توانید آنها را در ادامه مطلب بیابید

 

 

 

اکنون می خواهیم اسمها را به دو دسته معرفه و نکره تقسیم بندی نماییم

 

معرفه   ،   نکره

 

اسم معرفه : آن اسمی است که شناخته شده و مشخص باشد  :  

 

علی  ، محمّد   ، فاطمة ، زینب،کارون،البرز،خزر، طهران ، انتَ ، هذا ، الذینَ

 

 

اسم نکره : آن اسمی است که ناشناخته و نامشخص باشد :

 

کتاب  ، درس ،تلمیذ ،  باب  ،  معلّم ، قلم ، مدرسة  ، طفل ، رجل، إبن  ، بنت

 

 

 

چهار نوع از اسمها به خودی خود و همیشه معرفه می باشند

 

1 – اسم علم : هرگاه ازمیان یک جنس یکی را جدا نموده ونامی بر آن نهیم آن اسم، اسم علم است ( اسم علم در زبان عربی  ، همان اسم خاص است در زبان فارسی )

 

   به عنوان مثال

 

از میان جنس  انسان یکی را جدا نماییم و بر او نام  حسن را اطلاق کنیم

 

ویا از میان جنس کوه یکی را انتخاب نموده ونام بینالود را بر آن نهیم

 

ویا ازمیان جنس رود یکی را جدا نموده و نام کارون را بر آن نهیم

 

ویا از میان جنس  شهر یکی را انتخاب نموده و نام نیشابور را بر آن نهیم

 

 

2 - ضمیر   

          

3 – اسم اشاره

 

4 – اسم موصول

 

          که در جلسه قبلی توضیح داده شدند

 

لذا نتیجه می گیریم هر اسمی جز این چهار قسم از اسمها  نکره است

 

ولی ما می توانیم اسمهای نکره را به دو طریق معرفه نماییم

 

1 _ افزودن  (   ال   )  به اوّل اسم نکره      (     ال + اسم نکره = اسم معرفه  )

 

ال + تلمیذ  =  التلمیذ        ال  + صَفّ  =الصّفّ           ال + معلّم    =   المعلّم

 

ال + طفل  = الطّفل          ال + مدرسة  =  المدرسة      ال + رجل   = الرّجل

 

2 – اضافه کردن اسم نکره به یک اسم معرفه     ( اسم نکره  + اسم معرفه  = اسم معرفه )

 

باب + الصّفّ   = باب الصّفّ          قلم   +  ک     = قلمــــــک

                                                     

کتاب + علی  = کتاب علیٍ                    بنت  + هذا  = بنت هذا

 

بنا بر این نتیجه می گیریم که اسمهای معرفه شش دسته اند

 

1 -  معرفه به علم                         2 -   معرفه به ضمیر

 

3 -  معرفه به اشاره                      4 -  معرفه به موصول 

 

5 -  معرفه به ال                          6 -  معرفه به اضافه

 

                                                      

                                                  مذکر                              مونث

      

 

             مفرد                         طالب - مجتهد                   طالبة - مجتهدة

 

             مثنی                        طالبان – مجتهدان             طالبتان - مجتهدتان

اسم :                                    طالبتین – مجتهدین            طالبتین - مجتهدتین

 

 

                          مذکر سالم : طالبون – مجتهدون                ـــــــــــــــــــــــــــ

            جمع:                        طالبین – مجتهدین                 ـــــــــــــــــــــــــــ

                          مؤنث سالم :   ــــــــــــــــــــ                     طالبات - مجتهدات

        

                         مکسر :  که قاعده خاصی ندارد:   کتب   ابنیه   مساجد   اقلام    شهداء.

 

 

 جامد و  مشتق    

 

جامد: اسمی که از کلمه ی دیگری گرفته نشده باشد وریشه ی فعلی نداشته باشد

مشتق : اسمی که از کلمه ی دیگری گرفته شده باشد وریشه ی فعلی داشته باشد.

 

اسم های مشتق: 1- اسم فاعل 2-اسم مفعول 3- اسم زمان 4- اسم مکان 5- صفت مشبهه 6- اسم مبالغه 7- اسم تفضیل

 

1-اسم فاعل :

از ثلا ثی مجرد :بروزن فاعل ساخته شده مثال:ناصر وقاسم وفاتح وجاهل

 

 

  از فعل ثلاثی مزید : ارسلَ- استخدم- تصدق

 

 

1- فعل رابه صورت مضارع می نویسیم مثال : یُرسلُ- یَستخدم-تصَدَقُ-

 2- حرف مضارعه را حذف می کنیموبجای آن ( مُ    )قرار می دهیم  :  مُرسِلُ – مُستخدِم – مُتصَدَق

3- حرف ما قبل آخر را کسره می دهیم :  مُرسِلُ – مُستخدِم – مُتصَدَِّق

2- اسم مفعول :   

                  از ثلاثی مزید بر وزن مفعول ساخته می شود

                 مثال: منصور - مقصوم – مفتوح – مجهول

 

       

 

 

                             از ثلاثی مزید  مثال : ارسَلَ -استخدمَ – تصَدَق  

 

1-   فعل را به صورت مضارع می نویسیم  : یُرسلُ- یَستخدم-تصَدَقُ

2-   حروف مضارعه را حذف می کنیم بجای آن ( مُ ) قرار می دهیم : مُرسِلُ – مُستخدِمُ - مُتصَدَقُ  

3-   حروف ما قبل آخررا فتحه می دهیم  : مُرسِلُ – مُستخدِم – مُتصَدَِّق

 

 

 

 

3-اسم زمان

4-اسم مکان                          بر دو وزن می آید  مَفعِل مَفعَل

 

 

 

5- صفت مشبهه : به شرطی که معنای صفت بدهند و مصدر نباشند

1-   فعیل : عزیز – حکیم – نصیر – شهید

2-   فعل : خشِن – فَرحَ – غضِب

3-   فعل : ضعب – سَهل – غذَب

4-   فعلان : عطشان – جوعان – فرحان

 

6-اسم مبالغه :

1- فعول : غفور – صبور – غیور

2- فعال :غفار – ستار – نساج

3- فعالة :عمامة – علامة – أمارة

 

7-اسم تفضیل :

أفعل : اعظم – أحسن – أحمد :برای مذکر

فعلاء: کبری – حسنی – دینی:برای موُِِِِِِِ نث

 

 

 

کلمات مبنی :

از میان اسم ها: ضمیر – اسم اشاره – اسم موصول – اسم استفهام - اسم شرط

 

 

سایر اسمها معرب هستند