تبلیغات
ایران من! - قواعد درس 7
سه شنبه 7 دی 1389

قواعد درس 7

   نوشته شده توسط: صفرعلی رضائی    

مضارع مجزوم:

 

هرگاه یکی از ادوات جازمه به سر فعل مضارع بیاید فعل مضارع را مجزوم می کند.

 

ادوات جازمه     

 لم ولما و لاول ؛ جزم دهنده برای یک فعل

إن ، مَن ، ما ، لو متی ، أینما ، مهما و کیفما ؛ جزم دهنده دو فعل

 

ادات شرط نام دارند که هرگاه بر سر جمله ای بیایند دو فعل مضارع موجود در آن را مجزوم می کنند که به فعل اول ،فعل شرط و به فعل دوم جواب شرط می گوییم.

 

نکته : چنانچه ادوات شرط بر سر جمله ای بیلیند که فعل شرط و یا جواب شرط فعل مضارع نباشد در این صورت فعل شرط و جواب شرط محلا" مجزوم اند.

 

مانند :   من  صَبَرَ   فکَََفر  -                      من      یجتهدُ فی دروسة     ینجح فی الامتحان

            فعل شرط   جواب شرط             ادات شرط    فعل شرط مضارع مجزوم   جواب شرط

 

                                                             

                                       

علامت جزم فعل مضارع

      

  اصلی: ساکن: لَم تجلُس^ ، لا تجلس^

  

فرعی : حذف نون اعراب لم یذهبا ، لم تذهبى

 

در معنی، یذهبُ = میرود    ،    لما یذهب = نرفت     ،     لا تذهب= نرو    ،      لم یذهب = نرفت     ،     لِیذهب= باید برود.

 

لم  و لما  فعل مضارع را بصورت ماضی منفی در می آورد.

 

لا  بصورت نهی و باز داشتن از کاری ترجمه می شود.

 

 

 

 

 

ترجمه درس 7

علی الظلم ثوری : علیه ظلم قیام كن

آیا قدس یا قلعه الصامدین!                                    علی الظلم ثوری علی الظالمین

ای قدس ای دژ پایدار                                       علیه ستم و ستمكاران قیام كن

الی الفجر سیری فعما قریب                                     من الله یاتیك نصر مبین

به سوی روشناییحركت كن چه بسا به زودی از طرف خداوند برای شما پیروزی آشكار برسد

طیور الا بابیل من كل صوب                                   تصب الحجار علی الغاصبین

پرندگان ابابیل از هر سو بر ستمكاران سنگ بیاندازند

فسیری علی الموت لا تنحنی                                    فانت الصمود الذی لایلین

پس به سوی مرگ حركت كن و تسلیم مشو        زیرا تو ستون پایداری هستی كه نرم نمی شود

عزاه لئن قتلوا وردنا                                            فلن یقتلوا الحلم فی الیاسین

غارت گرانی كه اگرجوانان ما (گل سرخ) را كشتند                    آرزو را درنسل اینده ما (گل یاسمن) نخواهند كشت

طغاه ولو كسروا عظمنا                                   منی الموت نولد فی كل حین

تجاوزگرانی كه اگر استخوان ما را بشكنند در هر زمان ازمرگ زاییده می شویم

كاشجار زیتوننا فی الجلیل                                      نموت علی ارضنا واثقین

همچون درختان زیتونمان در شهر جلیل              با اطمینان برروی زمینمان می میریم

 

كاركاه ترجمه را بخوان

كارگاه ترجمه

1-       قالت اعراب آمنا قل لم تو منوا و لكن قولوا اسلمنا : اعراب گقتند : ایمان آوردیم بگو ایمان نمی آورید بلكه بگویید : اسلام می آوریم

نمی آورید-نیاوردید                 می آوریم =   آوردیم

 

2-      و ما تقد موا لا نفسكم من خیره تجدوه عند الله : هر نیكی و خیری را كه پیشاپیش برای خود نمی فرستید نزد خدا آن را می یابید

نمی فرستید   - بفرستید

 

3-     من طلب العلی سهر اللیالی : هر كس جویای بزرگی و علو مقام می باشد شب ها بیداری می كشید

می كشید - می كشد 

4-       فلیعبدوا رب هذا البیت : پس باید صاحب این خانه را عبادت كنید

 

كنید   -  كنند

5-      الله الله فی القرآن لا یسبقكم بالعمل به غیر كم: خدا را خدا را در مورد قرآن دیگری در عمل به آن بر شما پیشی نگرفت  

پیشی نگرفت  - پیشی نگیر د